Europejskie Fundusze sektorowe

/ Europejskie Fundusze Sektorowe

Europejskie Fundusze sektorowe

  • Europejski fundusz rolny rozwoju obszarów wiejskich (EFRROW)

Z tego funduszu najczęściej wykorzystywanym przez beneficjentów polskich jest Program Operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), dający również możliwość wnioskowania o refundacje i dotacje inwestycyjne.

Więcej informacji uzyskają Państwo klikając w link: Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa

  • Europejski fundusz rybacki (EFR)

Program kładący nacisk na politykę zrównoważonego rozwoju gospodarczego w sektorze rybołówstwa. Patrz: Fundusze strukturalne

obieg pracy