EFS – Europejski Fundusz Społeczny

/ Efs Europejski Fundusz Spoleczny

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

W ramach tego funduszu najczęściej uzyskiwane w Polsce dotacje realizowane są w Programie „Kapitał Ludzki”.

Dotacje te mogą być przeznaczone na projekty edukacyjne, doradcze i szkoleniowe.

Więcej na temat zasad programu znajdą Państwo na: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/

biznes, technologia, audyt